Chủ nhật,  25/08/2019

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng LLVT quân sự tỉnh Lạng Sơn vững mạnh toàn diện

LSO-Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013), 24 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2013).

LSO-Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2013), 24 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2013).

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa thanh niên lên đường nhập ngũ  

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang Quân sự tỉnh đã đoàn kết chặt chẽ, trên dưới đồng lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo được bước chuyển biến tiến bộ quan trọng nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết thống nhất và thực hiện có hiệu quả mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên. Khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công cuộc đổi mới của đất nước đã giành được những thành tựu quan trọng. Đất nước ta đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng còn không ít những nguy cơ, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ những âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta, hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày nay đã có bước phát triển mới, đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với lực lượng vũ trang. Trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới, để giữ vững và không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lạng Sơn, đòi hỏi lực lượng vũ trang quân sự tỉnh phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Vì vậy cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, coi trọng và kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng quan điểm tư tưởng với công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho lực lượng vũ trang quân sự tỉnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

2. Tích cực, chủ động làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh, sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhận thức rõ về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; động viên tinh thần tích cực, tự giác của mỗi người trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo phân cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn tỉnh.

3. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát thực tế chiến đấu và yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương, nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu, quản lý và huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp, cũng như trình độ kỹ, chiến thuật của bộ đội. Tăng cường luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu, nâng cao sức cơ động của các đơn vị, luôn bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong xử lý các tình huống. Thường xuyên củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, có chất lượng, tổ chức chặt chẽ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, phát huy vai trò làm nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

 4. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn, làm tốt công tác vận động quần chúng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng “Thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang quân sự tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, thực hiện tốt các chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội.

5. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chấp hành đúng nguyên tắc lãnh đạo, chế độ sinh hoạt Đảng. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu trong lời nói và việc làm, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, nâng cao chất lượng thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, có năng lực tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tăng gia, sản xuất cải thiện đời sống, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, cùng với địa phương đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới trên địa bàn.

Tự hào với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống vẻ vang của quê hương, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn nguyện ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tô thắm thêm truyền thống và mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá HOÀNG CÔNG HÀM