Thứ sáu,  03/04/2020

Hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng – an ninh

LSO-Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (QP-AN) trong tình hình mới, thời gian qua, Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự, cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN.
Đồng chí Vũ Văn An, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4

Ông Nguyễn Thành Hoành, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: trong tháng 4/2014, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức được 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đồng chí thuộc đối tượng 4. Qua bồi dưỡng nhằm làm cho đội ngũ chuyên viên có trình độ đại học và sau đại học thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có kiến thức cơ bản về đường lối QP – AN và công tác quản lý nhà nước về QP-AN; có ý thức cảnh giác, trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc, làm cơ sở cho việc vận dụng, triển khai tổ chức thực hiện trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả kiểm tra, đánh giá thông qua bài viết thu hoạch 100% đạt yêu cầu, trong đó 27,2% đạt loại giỏi.

Để công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN đạt hiệu quả, hằng năm, Hội đồng giáo dục QP – AN các cấp từ tỉnh đến cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn, bảo đảm đủ số lượng, thành phần, có cơ cấu, tổ chức hợp lý. Trên cơ sở đó, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng, làm chuyển biến, nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực QP – AN, góp phần nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong năm 2013, Hội đồng giáo dục QP – AN tỉnh đã cử 83 đồng chí thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP – AN tại Quân khu 1.

Đồng thời, Hội đồng giáo dục QP – AN các cấp đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho đối tượng 2 được 1 lớp; đối tượng 3 được 10 lớp; đối tượng 4 được 26 lớp; đối tượng 5 được 51 lớp. Các trường Cao đẳng, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung học phổ thông đã tổ chức cho 30.235 học sinh, sinh viên học môn giáo dục QP – AN, đạt 100%; kết quả kiểm tra, đánh giá có 20,5% giỏi, 58,2% khá. Cùng với đó, công tác giáo dục QP-AN toàn dân được đẩy mạnh, trong năm, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các các huyện thành phố đã đăng và phát trên 1.600 tin, bài, ảnh tuyên truyền, phản ảnh về hoạt động của lực lượng vũ trang, truyền thống cách mạng; Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Luật QP – AN, Luật biên giới quốc gia. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã giúp cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức sâu sắc về truyền thống cách mạng của dân tộc, niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đang theo lớp học bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Bộ CHQS tỉnh, anh Phan Thanh Hải đến từ Chi bộ Sở Xây dựng chia sẻ: qua tiếp thu kiến thức, giúp cho bản thân nắm chắc những số nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; có kỹ năng cần thiết để vận dụng vào trong thực tiễn công tác, phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Có thể khẳng định rằng, qua công tác giáo dục QP-AN đã nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường, củng cố QP – AN trong tình hình mới. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giáo dục QP – AN, năm 2014 và những năm tiếp theo, Hội đồng giáo dục QP – AN các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác QP – AN bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào lịch sử truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

ĐÌNH QUANG