Thứ hai,  30/03/2020

Văn Quan: 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(LSO) – Những năm qua, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn huyện Văn Quan luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Trong 10 năm, từ 2009 đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Cấp ủy, chính quyền huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện làm tốt công tác biên chế xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, bồi dưỡng, rèn luyện đánh giá sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý cán bộ với quản lý đảng viên. Tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực đạt 98,6% quân số, kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt trên 86%. Thông qua huấn luyện đã nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của LLVT địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với đo, Ban CHQS huyện tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ các cơ sở đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định, quân số tham gia đạt tỷ lệ cao; 13.344/13.726 lượt cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ được huấn luyện; qua huấn luyện có 48 cơ sở đạt giỏi, 231 cơ sở đạt khá.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện tham gia đổ bê tông xi măng đường giao thông nông thôn tại xã Trấn Ninh

Việc thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) trong các cơ quan, tổ chức và đối với công dân đã được Hội đồng Giáo dục QPAN cấp xã và các nhà trường tổ chức có hiệu quả. Đã có 24.442 học sinh được giáo dục QPAN; kết quả 4.820 em đạt giỏi, 14.348 em đạt khá.

Cùng với đó, việc phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố tiềm lực QPAN, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Ưu tiên tập trung vào các công trình trọng điểm, tuyến giao thông quan trọng, lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tập trung phát triển sản xuất gắn với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.  Qua đó giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống, trình độ dân trí, bảo vệ môi trường sinh thái.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng dân quân tự vệ huyện đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức làm công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện có hiệu quả chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới” với 8.407 ngày công. Đồng thời thường xuyên phối hợp với các lực lượng trên địa bàn làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 10 năm đã huy động được 762 dân quân tham gia, phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện; hơn 400 dân quân tham gia khắc phục hậu quả lụt, bão; 62 dân quân tham gia chữa cháy rừng; 100 dân quân tham gia diễn tập chữa cháy rừng của huyện.

Bà Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan cho biết: Trong  thời gian tới, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ nền nếp, hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó góp phần tăng cường, củng cố QPAN, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương.

HOÀNG HIỀN – QUỐC MỪNG (Văn Quan)