Thứ hai,  08/03/2021

Triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH sáu tháng cuối năm 2012 và năm 2013

Chiều 13-7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH sáu tháng cuối năm 2012 và năm 2013. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH, chủ trì hội nghị.Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, cho biết: Theo Chương trình đã được QH quyết định, tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2012) QH sẽ thông qua sáu luật và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và 10 dự án luật khác; tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2013), QH xem xét thông qua 12 dự án luật và cho ý kiến về 9 dự án luật khác. Tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2013), QH sẽ thông qua 10 dự án (trong đó có chín dự án đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5) và cho ý kiến về 10 dự án luật khác. Như vậy, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sáu tháng cuối năm 2012 và Chương trình năm 2013 gồm rất nhiều nội dung quan trọng,...
Chiều 13-7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ QH tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH sáu tháng cuối năm 2012 và năm 2013. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH, chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, cho biết: Theo Chương trình đã được QH quyết định, tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2012) QH sẽ thông qua sáu luật và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và 10 dự án luật khác; tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2013), QH xem xét thông qua 12 dự án luật và cho ý kiến về 9 dự án luật khác. Tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2013), QH sẽ thông qua 10 dự án (trong đó có chín dự án đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5) và cho ý kiến về 10 dự án luật khác. Như vậy, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sáu tháng cuối năm 2012 và Chương trình năm 2013 gồm rất nhiều nội dung quan trọng, có nhiều dự án phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung phức tạp. Để bảo đảm thực hiện Chương trình đạt kết quả cao, đồng chí Uông Chu Lưu cho rằng: Trong điều kiện nước ta đang phải tập trung nguồn lực để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, thời gian lại hạn hẹp, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức phải có tinh thần trách nhiệm cao, cách làm phải tập trung hơn, hiệu quả hơn, có kế hoạch và phương pháp cụ thể, chặt chẽ, khoa học và hợp lý.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ủy ban của QH, các bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng QH… phát biểu ý kiến, thông báo tình hình triển khai thực hiện, những kết quả đã đạt được, nhất là những vấn đề vướng mắc, nổi cộm, những khó khăn trong quá trình chuẩn bị các dự án để kịp thời trình xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền và cùng phối hợp giải quyết.

Theo Nhandan