Thứ sáu,  22/01/2021

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015, trong đó quy định thôn đặc biệt khó khăn phải có đủ ba tiêu chí.Cụ thể, tiêu chí thứ nhất là có đủ hai điều kiện sau: 1- Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 55% trở lên; trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên; 2- Có ít nhất hai trong ba yếu tố là: Hơn 80% số lao động chưa qua đào tạo nghề; hơn 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh; hơn 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tiêu chí thứ hai là có ít nhất hai trong ba điều kiện:1- Hơn 20% số hộ thiếu đất sản xuất; 2- Hơn 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu;3- Có một trong hai yếu tố: Chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn, bản hoặc dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp. Tiêu chí thứ ba, có đủ hai điều kiện...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015, trong đó quy định thôn đặc biệt khó khăn phải có đủ ba tiêu chí.
Cụ thể, tiêu chí thứ nhất là có đủ hai điều kiện sau: 1- Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 55% trở lên; trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên; 2- Có ít nhất hai trong ba yếu tố là: Hơn 80% số lao động chưa qua đào tạo nghề; hơn 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh; hơn 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tiêu chí thứ hai là có ít nhất hai trong ba điều kiện:
1- Hơn 20% số hộ thiếu đất sản xuất; 2- Hơn 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu;
3- Có một trong hai yếu tố: Chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn, bản hoặc dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp. Tiêu chí thứ ba, có đủ hai điều kiện sau: 1- Chưa có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; 2- Có ít nhất một trong ba yếu tố sau: Chưa đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo theo quy định hoặc hơn 30% số hộ chưa có điện sinh hoạt hoặc chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn.

Theo Nhandan