Thứ bảy,  19/09/2020

Khối thi đua các cơ quan Ðảng Trung ương triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm

Công ty may Việt Vương 2, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) mỗi năm xuất xưởng một triệu sản phẩm các loại, giải quyết việc làm cho gần 1.200 lao động ở địa phương. Ảnh: THANH LỘC * Quảng Nam đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Ngày 24-7, tại Hà Nộ, Khối thi đua các cơ quan Đảng T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư và đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Khối...Sáu tháng đầu năm, các cấp ủy đảng trong Khối thi đua đã chủ động bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch công tác đề ra; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Công ty may Việt Vương 2, Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (Quảng Nam) mỗi năm xuất xưởng một triệu sản phẩm các loại, giải quyết việc làm cho gần 1.200 lao động ở địa phương. Ảnh: THANH LỘC

* Quảng Nam đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 24-7, tại Hà Nộ, Khối thi đua các cơ quan Đảng T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư và đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Khối…

Sáu tháng đầu năm, các cấp ủy đảng trong Khối thi đua đã chủ động bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch công tác đề ra; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương triển khai các nhiệm vụ do Hội nghị T.Ư 4 và T.Ư 5 (khóa XI) của Đảng đề ra cũng như giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; sắp xếp đổi mới thực hiện cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp; tổ chức tốt việc nghiên cứu, thẩm định các báo cáo, đề án; công tác thông tin tổng hợp đã có sự cải tiến, nâng cao chất lượng và đi vào nền nếp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sáu tháng đầu năm…

Hội nghị đã thống nhất đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong Khối. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị; coi trọng việc kiểm tra thực hiện các phong trào thi đua; nhân rộng các điển hình tiên tiến; phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng để làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị và hội đồng thi đua, khen thưởng cùng cấp. Thực thiện tốt kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Trong dịp này, Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư đã trao cờ thi đua năm 2011 của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị: Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Dân vận T.Ư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật; Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Để góp phần ổn định sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Tỉnh ủy Quảng Nam đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chủ động phối hợp, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung thực hiện quyết liệt Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường; chú trọng phát triển các sản phẩm của tỉnh đã có thương hiệu quốc gia, quốc tế; các sản phẩm có sản lượng chiếm tỷ lệ cao trong nước, tập trung đầu tư một số công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là các tuyến giao thông kết nối, khu tái định cư tại vùng phía đông thuộc hai huyện Duy Xuyên và Thăng Bình; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường xúc tiến đầu tư và giải quyết những tồn tại trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư; lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi.

Theo Nhandan