Thứ ba,  20/08/2019

Ðồng chí Lê Hồng Anh làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư

Chiều 22-4, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (HÐLLT.Ư). Dự buổi làm việc, có đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch HÐLLT.Ư và các đồng chí đại diện Thường trực HÐLLT.Ư, đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Ðảng.

Chiều 22-4, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương (HÐLLT.Ư). Dự buổi làm việc, có đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch HÐLLT.Ư và các đồng chí đại diện Thường trực HÐLLT.Ư, đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Ðảng.

Ðồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thay mặt Thường trực HÐLLT.Ư đã báo cáo với đồng chí Lê Hồng Anh và các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Ðảng một số kết quả đã đạt được của HÐLLT.Ư từ đầu nhiệm kỳ 2011-2015 đến nay.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Báo cáo và nhiều ý kiến phát biểu, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu ý kiến ghi nhận và hoan nghênh sự chuẩn bị các nội dung buổi làm việc nghiêm túc, có chất lượng của Thường trực HÐLLT.Ư. Ðồng chí khẳng định: Với tinh thần đổi mới, HÐLLT.Ư đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, lý luận chính trị, lý luận văn học, nghệ thuật; phối hợp chặt chẽ với Ban Ðối ngoại T.Ư Ðảng và các cơ quan hữu quan tổ chức thành công 10 cuộc hội thảo, trao đổi, đối thoại lý luận với một số đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới; chủ động xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ðề án tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới; tham gia tích cực vào việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 theo yêu cầu của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; cũng như đẩy mạnh các hoạt động khoa học trong Chương trình KX.04/11-15.

Ðồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, đề cao vai trò công tác lý luận trong phong trào cách mạng phù hợp với bối cảnh mới của đất nước và thế giới, HÐLLT.Ư cần tiếp tục quán triệt chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, tích cực, chủ động phối hợp các bộ, ban, ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học lớn trong cả nước để kịp thời tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, kết luận chỉ đạo và lãnh đạo của mình; đặc biệt, cần tiếp tục hoàn thiện, thực hiện cơ chế mềm đặc thù phù hợp về tài chính và hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ cộng tác viên, đội ngũ các nhà khoa học trên cả nước, phát huy tự do tư tưởng và bảo đảm quy chế phát ngôn, tạo bước đột phá về nhận thức lý luận, đa dạng hóa hình thức và làm sâu sắc hơn nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật; tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế về lý luận; chuẩn bị một bước các luận cứ khoa học phục vụ việc soạn thảo Văn kiện Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; thực hiện tốt hơn việc thẩm định những vấn đề mà các ngành, các cấp, các địa phương trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận T.Ư.

Thay mặt Thường trực HÐLLT.Ư, đồng chí Ðinh Thế Huynh phát biểu ý kiến nghiêm túc tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đánh giá, chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh, cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với hoạt động của HÐLLT.Ư; đồng thời, khẳng định Thường trực HÐLLT.Ư sẽ làm việc với Văn phòng T.Ư Ðảng để sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách có liên quan hoạt động của HÐLLT.Ư theo tinh thần chỉ đạo trên.

Nhandan