Chủ nhật, 21/04/2019

Bình Thuận, Ðác Nông biểu dương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

* Hải Dương tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng Ban Thường vụ các tỉnh ủy Bình Thuận, Ðác Nông vừa tổ chức sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

* Hải Dương tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng Ban Thường vụ các tỉnh ủy Bình Thuận, Ðác Nông vừa tổ chức sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh đánh giá, qua hai năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng.

Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; những vấn đề gây bức xúc, các vụ việc tồn đọng, nổi cộm và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được xử lý khẩn trương hơn. Trong hai năm đã có nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều việc làm ý nghĩa được biểu dương, khen thưởng.

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Ban Thường vụ các tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tập trung vào những lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan mật thiết đến người dân, như giải phóng mặt bằng, đền bù và bố trí tái định cư cho người dân, để triển khai công trình, dự án trọng điểm; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cải cách thủ tục hành chính; tiếp nhận giải quyết đơn thư của công dân đúng luật định; giao đất, giao rừng, đồng thời làm rõ trách nhiệm trong quản lý tài nguyên rừng; khai thác lâm sản, phá rừng làm nương rẫy; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân… Trong đó, đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; nâng cao công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo các cấp ủy nghiêm túc đưa việc mua, đọc báo, tạp chí của Ðảng trở thành nhiệm vụ thường xuyên để tiến hành công tác chính trị, tư tưởng, nhất là đối với cán bộ cấp ủy và đảng viên. Theo đó, nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt mua, đọc báo, tạp chí của Ðảng theo quy định, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, đưa tiếng nói của Ðảng, Nhà nước và cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân.

Ðể tiếp tục thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng, Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các cấp ủy triển khai các nhóm giải pháp để 100% tổ chức cơ sở đảng có đủ ba loại báo, tạp chí theo quy định gồm: Báo Nhân Dân, Báo Hải Dương, Tạp chí Cộng sản; tất cả các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và HÐND, UBND, Ðoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn có Báo Nhân Dân và Báo Hải Dương; các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí dành mua báo, tạp chí của Ðảng đúng mục đích, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên được đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Ðảng. Qua đó, tiếp tục khơi dậy và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và trong các tầng lớp nhân dân. Phát động phong trào đọc, làm theo báo Ðảng và nhân rộng các điển hình làm tốt công tác phát hành báo Ðảng.

Nhandan