Thứ bảy,  24/08/2019
Ban Bí thư Trung ương Đảng:

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

LSO-Sáng nay (16/5), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành trung ương và Hà Nội.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Lạng Sơn dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các sở, ban, ngành của tỉnh và thành phố Lạng Sơn.

Trong 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ, trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt được những kết quả rất quan trọng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong nước, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác… được nhân đồng tình ủng hộ… Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế.

Hội nghị nghe các tham luận ở một số điểm cầu chia sẻ những mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện trong cả nước về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, đó là nhiều địa phương vẫn còn lúng túng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng; việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường chưa đạt yêu cầu.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc; cấp ủy các cấp lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 cần gắn chặt với thực hiện các nghị quyết trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí cũng gợi ý 2 nội dung cần làm cho tốt theo gương Bác, đó là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp, đồng bào; phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; các cấp ủy tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí đổi mới nội dung thông tin tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị 05. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời việc thực hiện chỉ thị; tiếp tục nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai trên diện rộng, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

PHÙNG KHIÊM