Thứ sáu, 22/02/2019
Sắp xếp tổ chức bộ máy khối Đảng, Đoàn thể:

Ghi nhận kết quả bước đầu

LSO-Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp, qua đó đạt kết quả tích cực.


Cán bộ Phòng Dân vận chính quyền – Dân tộc – Tôn giáo,
Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi công việc

Để thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 26/1/2018 để chỉ đạo thực hiện. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh đã quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch, đề án, lộ trình thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến ngày 14/5/2018, đối với cấp tỉnh, đã có nhiều cơ quan, đơn vị hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sáp nhập Phòng Văn hóa – Văn nghệ vào Phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản thành Phòng Tuyên truyền; Ban Dân vận Tỉnh ủy sáp nhập Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước và Phòng Dân tộc – Tôn giáo thành Phòng Dân vận chính quyền – Dân tộc – Tôn giáo; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sáp nhập Phòng Nghiệp vụ I và Phòng Nghiệp vụ IV thành Phòng Nghiệp vụ I, sáp nhập Phòng Nghiệp vụ II và Phòng Nghiệp vụ III thành Phòng Nghiệp vụ II;  Tỉnh đoàn sáp nhập Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu niên tỉnh vào Cung Thiếu nhi thành Cung Thanh, thiếu nhi Lạng Sơn; Hội Liên hiệp Phụ nữ sáp nhập Ban Tổ chức và Ban Chính sách pháp luật thành Ban Tổ chức – chính sách, pháp luật, sáp nhập Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với Ban Gia đình – xã hội thành Ban Kinh tế – Gia đình, xã hội; Báo Lạng Sơn sáp nhập Phòng Xây dựng Đảng – Nội chính vào 2 phòng Kinh tế và Phòng Văn hóa – Xã hội… Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã dự thảo xong Đề án sắp xếp lại tổ chức, đổi mới cơ chế hoạt động Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Đối với cấp huyện, đến nay có 4/11 huyện, thành ủy đã thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQ huyện, gồm các huyện: Tràng Định, Chi Lăng, Bình Gia, Văn Quan; 11/11 huyện, thành phố triển khai, ban hành quyết định sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cấp ủy cùng cấp, thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Ông Long Văn Nhân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Chi Lăng cho biết: Thực hiện chủ trương của trung ương, của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng, đoàn thể, Huyện ủy đã khẩn trương triển khai thực hiện. Đến nay, huyện sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phân công đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, qua đó giảm được một đầu mối, giảm được 2 chức danh lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị và 1 kế toán. Sau khi xin ý kiến Tỉnh ủy, Huyện ủy cũng phân công đồng chí Chủ tịch UBMTTQ huyện đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận, đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ huyện, qua đó giảm được 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để tăng cường về làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ.

Còn tại huyện Lộc Bình, đồng chí Lý Đức Thanh, Bí thư Huyện ủy cho biết: Đầu tháng 5/2018, huyện đã sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy, giảm được một số chức danh để thực hiện việc tăng cường luân chuyển cán bộ đi cơ sở xã, thị trấn. Tuy nhiên, do còn vướng về nhân sự nên chưa thực hiện việc bố trí Trưởng ban Dân dận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ, thời gian tới, huyện sẽ tính toán để thực hiện theo lộ trình.

Theo đánh giá về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” cho thấy, các cấp ủy đảng, cơ quan, đoàn thể đã thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đạt mục tiêu đề ra. Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, bước đầu hoạt động đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có đánh giá tổng thể những mặt được, chưa được trong triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời rà soát, theo dõi hiệu quả hoạt động sau khi sắp xếp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

PHÙNG KHIÊM