Quốc hội đã thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017) và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Trong quá trình thảo luận, đã có 42 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và 8 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tranh luận. Các vị đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành nhiều nội dung đã được nêu trong các báo cáo; đồng thời phân tích thêm các kết quả đạt được, những vấn đề đặt ra và giải pháp thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phiên thảo luận đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Thứ bảy, ngày 26/5/2018, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng 26/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước.

Phiên họp này sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Buổi chiều 26/5, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về xử lý một số vấn đề phát sinh trong điều hành ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018./.