Thứ sáu,  18/10/2019

Hoạt động của MTTQ Việt Nam sẽ có bước phát triển mới

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Hoạt động của MTTQ VN sẽ có bước phát triển mới, đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế-xã

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Hoạt động của MTTQ VN sẽ có bước phát triển mới, đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế-xã

Ngày 11/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.
 
Theo đó, các nội dung quan trọng trong đợt thi đua là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013, 2014, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên cùng các tầng lớp nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến vào học tập, công tác, phấn đấu hoàn xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc; phát huy mọi tiềm năng, nội lực của đất nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013 và năm 2014, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015.
 
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có bước phát triển mới

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong quá trình chuẩn bị và tiến tới Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức thảo luận sâu sắc và đề xuất các nội dung giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận nhằm làm cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ngày càng được đổi mới hơn, hiệu quả hơn, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân ngày càng thực chất hơn, thể hiện rõ hơn về kết quả công tác Mặt trận ở mỗi địa bàn, mỗi cấp.

 
Năm 2014, trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2014 nhằm khẳng định và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đây là một nội dung công tác trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giai đoạn 2014 – 2015.
 
Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp; coi trọng công tác tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014 – 2019.

“Với các tấm gương và bài học công tác mặt trận ở khu dân cư, với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực sáng tạo của toàn thể nhân dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương của cả nước làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng hạnh phúc hơn, Đảng và chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh hơn”- ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo VOV.vn