Thứ bảy,  19/10/2019

Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư

Ngày 18-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 13, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo.

Ngày 18-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 13, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo nghe báo cáo kết quả tám năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp cấp tỉnh tại hội nghị khu vực hai miền.

Các ý kiến thống nhất cho rằng, việc quán triệt, triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp được các cấp ủy, tổ chức đảng và Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, dân chủ, có trách nhiệm; nhận thức và hành động của một bộ phận lớn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp và sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách tư pháp đã có chuyển biến rõ rệt. Việc thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đã thu được những kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng, khẳng định mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp được Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra cơ bản là đúng đắn, phản ánh đúng những yêu cầu khách quan của việc xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN, phù hợp điều kiện cụ thể của nước ta và xu thế tiến bộ của thế giới. Kết quả cải cách tư pháp đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức cho cán bộ tư pháp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng nội tại của nền tư pháp làm cho hệ thống các cơ quan tư pháp ngày càng thích ứng hơn với quá trình phát triển xã hội. Các ý kiến cũng làm rõ một số hạn chế trong quá trình thực hiện, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách tư pháp thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao các ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo tại phiên họp, sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước đề nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo và bộ phận biên tập tiếp thu ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo tổng kết để trình Bộ Chính trị cho ý kiến.

Theo Nhandan