Thứ năm,  28/05/2020

Bế giảng các lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ Ðảng Nhân dân cách mạng Lào Quyền kinh tế trong Hiến pháp sửa đổi

Sáng 23-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn và Lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị - hành chính tỉnh dành cho cán bộ Ðảng Nhân dân cách mạng Lào. Ðến dự, có đại diện lãnh đạo các ban của Ðảng, Tham tán Văn hóa Giáo dục Ðại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Sáng 23-12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên huấn và Lớp bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị – hành chính tỉnh dành cho cán bộ Ðảng Nhân dân cách mạng Lào. Ðến dự, có đại diện lãnh đạo các ban của Ðảng, Tham tán Văn hóa Giáo dục Ðại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Trong thời gian ba tháng học tập, nghiên cứu và đi thực tế, các học viên của hai lớp bồi dưỡng đã được trang bị kiến thức nhằm nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nhân dân cách mạng Lào trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước những năm gần đây. Ðồng thời học viên được bổ sung, cập nhật các kiến thức mới về lý luận, kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác tuyên huấn và được trang bị thêm những tri thức, nghiệp vụ giảng dạy và kinh nghiệm tổ chức, quản lý trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao năng lực, hiệu quả và chất lượng trong công tác.

Theo Nhandan