Chủ nhật,  29/03/2020

Triển khai thi hành Hiến pháp phải kịp thời, thiết thực và hiệu quả

Sáng 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp cho ý kiến về Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 24/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp cho ý kiến về Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nhấn mạnh: Hiến pháp mới có nhiều thay đổi về nội dung và có điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan nhà nước. Việc thực hiện một số quy định mới của Hiến pháp và những nội dung được thay đổi, điều chỉnh trong Hiến pháp cần phải có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

 

  Phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.
(Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nêu rõ mục đích Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao nhận thức của nhân dân về Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, cần xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của UBTVQH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; rà soát, kịp thời điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho phù hợp với quy định mới của Hiến pháp; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, nội dung triển khai thi hành Hiến pháp bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; rà soát hệ thống văn bản pháp luật để sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Hiến pháp; tăng cường năng lực của các thiết chế xây dựng, thực thi, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; củng cố, hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin Hiến pháp và pháp luật hiện có.

Cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, cần phải ban hành Nghị quyết về triển khai Kế hoạch thi hành Hiến pháp, vì đây là thời điểm giao thoa, nên các văn bản quy phạm pháp luật phải được thay đổi cho phù hợp với Hiến pháp. Tuy nhiên, việc thay đổi cũng cần phải có thời gian.

Chủ nhiệm Phùng Quốc Hiển cho rằng, nên thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thi hành Hiến pháp, có nhiệm vụ điều phối, đôn đốc các cơ quan để việc triển khai Kế hoạch bảo đảm hiệu quả hơn. Ban Chỉ đạo này nên do UBTVQH thành lập.

Tham gia đóng góp ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đồng tình thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thi hành Hiến pháp, nhưng nên cân nhắc thành phần tham gia. Mặt khác, cần phải chú trọng tài liệu tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, phải có sự thống nhất, đồng bộ và do Trung ương ban hành. Ngoài ra, cần chú ý tới phương pháp tổ chức học tập và đội ngũ phổ biến khi tổ chức quán triệt nội dung Hiến pháp.

Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu lưu ý, trong quá trình tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp tránh hình thức, phô trương; nên có một Đề án tuyên truyền phổ biến Hiến pháp. Việc rà soát lại hệ thống pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật cần phải làm khẩn trương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 phải thiết thực, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, phải có chương trình rà soát lại tất cả các nội dung cần phải sửa.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị,
UBTVQH nên có một báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Hiến pháp. Đây là một trong những việc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong việc hướng dẫn cũng như phát huy sức mạnh của các cơ quan thông tấn báo chí, đội ngũ các cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên.

Cũng trong sáng nay, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001.

Theo CPV