Thứ tư,  18/09/2019

Hiệu quả từ công tác dân vận chính quyền

LSO-Những năm qua, công tác dân vận (CTDV) của tỉnh đã nhận được nhiều sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp.

LSO-Những năm qua, công tác dân vận (CTDV) của tỉnh đã nhận được nhiều sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Đặc biệt là CTDV chính quyền gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua đó đã góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc đối thoại trực tiếp với công dân, kịp thời giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, tạo được niềm tin của nhân dân.

Cán bộ Phòng tiếp công dân – VP UBND tỉnh tiếp nhận đơn của công dân  

Đồng chí Nguyễn Đình Thọ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: thực hiện CTDV chính quyền, thời gian qua các cấp chính quyền đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, phổ biến và quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về CTDV trong cán bộ, công chức, viên chức, nhất là quán triệt, học tập Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”. Đến nay 11/11 huyện, thành phố đã phân công đồng chí Chủ tịch UBND phụ trách CTDV; 33 sở, ban ngành thuộc khối chính quyền đã ban hành quyết định phân công lãnh đạo, cán bộ theo dõi, phụ trách công tác này. 

Trên cơ sở đó, chính quyền các cấp đã tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020. Trong năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký 8 quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ với tổng số 220 thủ tục hành chính. Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp tiếp xúc cử tri và tổ chức các kỳ họp theo hướng dân chủ hóa. UBND quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ mang lại hiệu quả tích cực. Cụ thể, từ mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” đã tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi liên hệ giải quyết công việc. Đặc biệt là giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giải quyết công việc rõ ràng, công khai, minh bạch… Qua đó đã tạo sự tin tưởng của công dân đối với cơ quan chức năng. Kết quả, năm 2013 cơ quan hành chính các cấp đã tiếp trên 1.800 lượt công dân, tiếp nhận 185 đơn khiếu nại, tố cáo (thuộc thẩm quyền giải quyết) tỷ lệ giải quyết đạt đạt 90,3%, tăng 3,7% so với năm 2012.

Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Từ việc nhân dân được bàn bạc và quyết định trực tiếp mức đóng góp xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông liên thôn, bình chọn đối tượng hưởng chính sách xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi… đã tạo nên sự đồng lòng, chung sức trong dân. Hiện toàn tỉnh đã có 207 xã có đường ô tô đi được 4 mùa đến trung tâm xã, đạt 91,7%; 75% thôn, bản, khối phố có nhà văn hóa, an sinh xã hội được đảm bảo, kinh tế tiếp tục phát triển… Việc thực hiện chương trình đi cơ sở của cán bộ, công chức chính quyền được tổ chức thường xuyên để nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tham mưu cho chính quyền ban hành các cơ chế, chính sách hiệu quả.

Tuy nhiên, CTDV vẫn còn một số hạn chế về tập hợp, vận động nhân dân; xây dựng lực lượng cốt cán; nhất là việc thực hiện Quy chế dân chủ các loại hình cơ sở ở một số nơi vẫn còn hình thức. Vì vậy, việc triển khai thực hiện giải pháp đẩy mạnh CTDV chính quyền là nhiệm vụ cần thiết. Trọng tâm là tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức, giải quyết tốt công việc hàng ngày trong đơn vị mình…

XUÂN HƯƠNG