Thứ ba,  17/09/2019

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các biện pháp thực thi Hiến pháp

Tại phiên họp chuyên đề của Chính phủ ngày 25/12, Chính phủ đã nghe Báo cáo về sự tham gia của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và đề xuất một số biện pháp triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013 thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Tại phiên họp chuyên đề của Chính phủ ngày 25/12, Chính phủ đã nghe Báo cáo về sự tham gia của Chính phủ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và đề xuất một số biện pháp triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi năm 2013 thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

 

Phiên họp chuyên đề của Chính phủ ngày 25/12. (Ảnh VGP/Nhật Bắc)

Theo báo cáo do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày, để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban, giúp việc cho Ban chỉ đạo có Tổ giúp việc và Bộ Tư pháp được phân công là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai cho từng giai đoạn, nhiệm vụ. Nhờ đó, công tác tổng kết, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 đã được tổ chức quy mô, bài bản, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Quá trình theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tham gia vào hoạt động sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho thấy, hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, địa phương mình, tổ chức triển khai các nhiệm vụ một cách nghiêm túc, khoa học, huy động được sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân vào sự kiện chính trị – pháp lý quan trọng này của đất nước, góp phần xây dựng một bản Hiến pháp mới có chất lượng.

Chính phủ đã chấp hành nghiêm túc và bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; chủ động, tích cực tham gia sâu vào quá trình đề xuất, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung của dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

Trong mỗi giai đoạn thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp phân công, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đều có các báo cáo góp ý, đề xuất chỉnh lý, hoàn thiện nội dung dự thảo Hiến pháp sửa đổi trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương.

Qua rà soát, so sánh các ý kiến, đề xuất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Báo cáo và nội dung Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua cho thấy, có nhiều nội dung của Hiến pháp sửa đổi được xây dựng trên cơ sở ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã đề xuất một số biện pháp triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi thuộc trách nhiệm của Chính phủ như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, quán triệt nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 từ Trung ương đến địa phương; tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất các luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 thuộc trách nhiệm trình của Chính phủ; tổ chức xây dựng các dự án luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm của Chính phủ theo sự phân công của Quốc hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ cơ bản đồng tình với Báo cáo do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình; nhấn mạnh Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua, là đạo luật cơ bản của đất nước, nhiệm vụ đặt ra phải chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các biện pháp thực thi Hiến pháp, đặc biệt là các biện pháp liên quan đến tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, quán triệt nội dung của Hiến pháp; tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất các luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013; tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, các thiết chế xây dựng, thực thi, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Theo CPV