Thứ bảy,  19/10/2019

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 26-12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương đã làm việc với các bộ, ngành, đơn vị về chất lượng phong trào và công tác khen thưởng của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 26-12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – khen thưởng Trung ương đã làm việc với các bộ, ngành, đơn vị về chất lượng phong trào và công tác khen thưởng của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Ðược sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ðảng ủy, ban giám hiệu các nhà trường và các bộ, ngành liên quan, công tác sinh viên đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia, phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo của thanh niên. Các phong trào đa dạng, phong phú; khen thưởng kịp thời… Ðây chính là nhân tố hình thành nhân cách cho sinh viên thế hệ mới, tạo ra lớp người rường cột cho đất nước. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cũng chỉ ra rằng phong trào và công tác khen thưởng của sinh viên chưa có sức lan tỏa nhiều; nhiều nhà trường chưa chú ý đến việc tạo ra các phong trào cốt lõi gắn với rèn luyện ý thức chính trị và đạo đức sinh viên. Nhiều phong trào còn xơ cứng, mang tính hành chính, chậm đổi mới…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Bộ Giáo dục và Ðào tạo phối hợp chặt chẽ với Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường các diễn đàn trao đổi, học hỏi về việc tổ chức thực hiện quản lý các phong trào và công tác khen thưởng sinh viên. Bộ Giáo dục và Ðào tạo cần sớm sửa đổi và ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy cho phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ.

Theo Nhandan