Thứ ba,  04/08/2020

Chính sách mới, quyết định mới

Ngày 24-12, Chính phủ ban hành Nghị định số 216/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Ngày 24-12, Chính phủ ban hành Nghị định số 216/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Nghị định gồm năm chương, 35 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành KH&ĐT; hoạt động thanh tra ngành KH&ĐT; thanh tra viên ngành KH&ĐT, công chức thanh tra chuyên ngành KH&ĐT và cộng tác viên thanh tra ngành KH&ĐT; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; điều khoản thi hành.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-3-2014, thay thế Nghị định số 148/2005/NĐ-CP ngày 30-11-2005 của Chính phủ.

Theo Nhandan