Thứ hai,  13/07/2020

Đổi mới tư duy trong xây dựng chính sách phù hợp, thiết thực với đồng bào dân tộc miền núi

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 do Ủy ban Dân tộc tổ chức vào sáng ngày 28/12, tại Hà Nội.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 do Ủy ban Dân tộc tổ chức vào sáng ngày 28/12, tại Hà Nội.

Đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương dự Hội nghị. 

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HM)

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho biết: Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020. Chiến lược xác định rõ mục tiêu đến năm 2020: phát triển kinh tế- xã hội toàn diện, nhanh, bền vững, đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn, từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học vùng dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng.

Hai Quyết định trên là hai kế hoạch dài hạn 10 năm lần đầu tiên về lĩnh vực công tác dân tộc, thể hiện tính toàn diện, đồng bộ, ổn định và bền vững cho một giai đoạn phát triển của ngành, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận và chia sẻ những thành tựu đạt được trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập trong chính sách về công tác dân tộc đã ban hành, từ đó kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và biểu dương sáng kiến của Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020. Hội nghị nhằm quán triệt, phân công trách nhiệm các bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu Chiến lược đã đề ra.

 

Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 (Ảnh: HM)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: những năm qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách dân tộc, kinh tế- xã hội địa bàn dân tộc, miền núi, góp phần nâng cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu vùng xa. Tỷ lệ hộ nghèo, giảm bình quân 4%- 5% năm. Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn được xây dựng. Đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng được quan tâm giải quyết… Đặc biệt, đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy được ý thức tự lực, tự cường, xuất hiện nhiều gương điển hình trong công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kinh tế – xã hội tại địa bàn dân tộc, miền núi vẫn còn chậm phát triển. Cơ sở hạ tầng lạc hậu. Mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp. Công tác dân tộc nói chung và hệ thống chính sách dân tộc nói riêng còn nhiều hạn chế, chính sách dân tộc chưa bắt kịp yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Chính ph, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, địa phương thống nhất nhận thức công tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 và triển khai lồng ghép các nhiệm vụ, góp phần đạt được các mục tiêu Chiến lược đề ra. Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương cần phải đổi mới tư duy trong xây dựng chính sách phù hợp, thiết thực với đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc miền núi đặc biệt khó khăn. Các địa phương, đơn vị cần tăng cường xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược dân tộc đến năm 2020 để người dân sớm được thụ hưởng.

Đặc biệt, Ủy ban Dân tộc là cơ quan Thường trực thực hiện Chiến lược về chính sách Dân tộc cần tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ trong xây dựng chính sách và công tác dân tộc theo trách nhiệm được Đảng, Nhà nước, Chính phủ phân công; đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Chiến lược đề ra; hằng năm tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc của các bộ, ngành, địa phương, từ đó tiếp thu, xem xét, tham mưu với Chính phủ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác xóa đói giảm nghèo; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; đẩy mạnh công tác đại đoàn kết dân tộc. Mặt khác, các địa phương cần tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên làm giàu của đồng bào dân tộc thiếu số, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Với những thành tựu đã đạt được, cùng với quyết tâm chính trị cao của Ủy ban Dân tộc, của các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác Dân tộc đến năm 2020 sẽ đạt được các mục tiêu đề ra…

Theo CPV