Chủ nhật, 20/01/2019

Tỉnh ủy Lạng Sơn tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI

LSO-Sáng nay (12/6), Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng và quán triệt, triển khai Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 22 –NQ/TW, 10 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kết hợp với thực hiện Chỉ thị số 10 -CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện nghị quyết, đem lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến rõ rệt; vị trí hạt nhân, vai trò lãnh đạo của đa số tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được khẳng định và phát huy, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở. Hệ thống tổ chức của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Công tác phát triển đảng viên, công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được thường xuyên quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đảng viên được tăng cường; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc…

Về thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng. Việc xây dựng và thảo luận văn kiện trình đại hội ở nhiệm kỳ này có đổi mới trong cả khâu soạn thảo và lấy ý kiến tham gia vào văn kiện. Các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm chính trị cho đại biểu; công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, đúng quy trình, hướng dẫn; công tác bầu cử được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, phát huy được trách nhiệm và quyền của đại biểu, cơ bản các đại hội bầu một lần là đủ số lượng…

Tại hội nghị, một số cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo tham luận chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 22, Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị thực hiện tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò tổ chức cơ sở đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 22 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là những nơi thực hiện chưa tốt hoặc còn những hạn chế yếu kém. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ, rà soát, bổ sung điều chỉnh cán bộ các cấp và chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho các kỳ đại hội đảng bộ các cấp tiếp theo. Tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, chú trọng cải cách hành chính nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên, có biện pháp triển khai nhiệm vụ thiết thực, cụ thể phù hợp với từng đối tượng, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; tiến hành rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện, nguồn cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp sắp tới…

Phùng Khiêm