Thứ bảy, 23/02/2019

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

LSO-Hôm nay (29/6), tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương… Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh cùng đại biểu tại điểm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn.

 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Các nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước; tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu 3 nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình….Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý: Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, cấp ủy các cấp cần quan tâm đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện nghị quyết để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết.

 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các nghị quyết nêu rõ tình hình thực tế, nguyên nhân, mục tiêu cụ thể cũng như quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đối với từng nội dung cụ thể. Trong đó, Nghị quyết số 26-NQ/TW có 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, trong đó tập trung vào 2 trọng tâm và 5 đột phá; Nghị quyết số 27-NQ/TW tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và Nghị quyết số 28-NQ/TW có 11 nội dung cải cách với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng sau hội nghị này triển khai thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết ở địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5,6 khóa XII. Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện nghị quyết của Trung ương; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên; biểu dương, khen thưởng các đơn vị làm tốt, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

TÂN AN