Chủ nhật, 19/05/2019

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

LSO-Sáng nay (10/7), đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm, Sở VHTTDL bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ VHTTDL… chỉ đạo thực hiện và cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, kế hoạch. Trong đó tích cực, chủ động tham mưu thực hiện công tác quản lý VHTTDL và gia đình trên địa bàn tỉnh như: đẩy mạnh tuyên truyền; các hoạt động văn hóa, văn nghệ luôn hướng mạnh về cơ sở; công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì và phát triển; tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch và gia đình; hoạt động văn hóa được phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được triển khai ngày càng cụ thể, hoạt động du lịch tiếp tục được củng cố và phát triển. Phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển, thu hút nhiều đối tượng tham gia; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa được tăng cường…

Phát biểu kết luận, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Sở VHTTDL trên các mặt công tác và chỉ ra một số hạn chế của ngành cần khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí chỉ ra 6 nhiệm vụ, giải pháp mà ngành cần thực hiện tốt, đó là: tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hoạt động của ngành để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và xã hội về quan điểm, chiến lược của Đảng, Nhà nước về phát triển VHTTDL, gia đình trong tình hình mới; tập trung nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ nội dung, cách thức triển khai các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao năng lực quản lý của ngành để đạt hiệu quả cao nhất, có lộ trình và giải pháp khả thi cả trước mắt và lâu dài để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của năm và các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ mà ngành được giao phụ trách. Cùng đó, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào văn hóa, thể thao để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống trong học sinh sinh viên; phòng chống tệ nạn xã hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bạo lực gia đình từ cơ sở, phát huy được các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; nghiên cứu, tham mưu chiến lược phát triển văn hóa, du lịch của Lạng Sơn, chú trọng phát triển các loại hình du lịch mới, sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, hợp tác quốc tế về du lịch; chủ động và tích cực hơn trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành VHTTDL rà soát lại tổng thể các thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở vật chất hiện có … để đề xuất với tỉnh phương án sử dụng, đầu tư hợp lý, từ đó phát huy hiệu quả nguồn lực được đầu tư.

PHÙNG KHIÊM