Thứ bảy, 23/02/2019

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

LSO- Thực hiện Nghị quyết 22, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Lạng Sơn triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, trong lãnh đạo, chỉ đạo có sự sáng tạo, đồng bộ, thống nhất, đạt nhiều kết quả tích cực.

     Triển khai nghiêm túc, đồng bộ

Thực hiện Nghị quyết số 22, Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đến Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các sở, ban, ngành và ủy viên ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết ở cấp mình, ngành mình.

Từ năm 2008 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND tỉnh… ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã cụ thể hóa ban hành các nghị quyết chuyên đề, xây dựng đề án và có nhiều cách làm sáng tạo để thực hiện Nghị quyết. Ví dụ như: Huyện ủy Văn Lãng ban hành hướng dẫn nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ và Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn huyện”; Huyện ủy Văn Quan ban hành Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên”…

Đảng ủy thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết 22, Đảng ủy Khối ban hành Đề án xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp và ban hành 2 nghị quyết chuyên đề: số 11, số 12, ngày 3/4/2013 về nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên.

     Nhiều kết quả tích cực

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 22, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, kiện toàn, sắp xếp một số loại hình tổ chức cơ sở đảng để thuận lợi trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác phát triển đảng viên, lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và đoàn thể ở những địa bàn, đơn vị, doanh nghiệp được quan tâm. Trước khi thực hiện Nghị quyết 22, toàn Đảng bộ tỉnh có 731 tổ chức cơ sở đảng, 3.098 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở  thì đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 800 tổ chức cơ sở đảng, 3.664 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở (tăng 566 tổ chức), có 61.491 đảng viên (tăng 20.290 đảng viên).

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2007 – 2017

Đồng chí Nông Thị Tuyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đình Lập cho biết: Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, số đảng viên của đảng bộ chiếm 8,9% dân số, tăng 3,57% so với trước khi thực hiện nghị quyết; số chi bộ thôn sinh hoạt ghép từ 49 giảm xuống còn 6; số chi bộ thôn bản sinh hoạt độc lập tăng từ 76 lên 118/214 thôn bản, từ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nâng lên rõ rệt.

Bênh cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng được các cấp ủy quan tâm thường xuyên, từ năm 2010 đến năm 2017, toàn tỉnh đào tạo trên 4 nghìn lượt cán bộ, bồi dưỡng trên 13 nghìn 400 cán bộ. Công tác chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp: thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt; thực hiện thường xuyên, nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện khá nghiêm túc. Nếu như năm 2008, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh chỉ là 45,55% thì năm 2017, đã tăng lên là 56,05%…

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Tỉnh ủy xác định: tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 22; trong đó quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng yếu kém hoặc có biểu hiện yếu kém; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, đảm bảo chuẩn hóa theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 22.

Phùng Khiêm