Thứ sáu, 22/02/2019

Cao Bằng đề ra nhiều giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp


Người dân xã Nghĩa Thắng (huyện Đác R’lấp, tỉnh Đác Nông) thu hoạch cà-phê, loại cây trồng có thế mạnh của địa phương, góp phần giúp xóa đói, giảm nghèo.

Đến nay, tỉnh Cao Bằng có bảy chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020, có năm chỉ tiêu đạt hơn 70% và có khả năng đạt mục tiêu vào năm 2020. Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2015 – 2017 đạt 6,5%, GDP bình quân năm 2017 đạt 1.068 USD/người/năm (tăng 7% so với năm 2015).

Thời gian tới, Cao Bằng tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt các mục tiêu đề ra. Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đổi mới, tạo bước đột phá về công tác cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp theo chương trình toàn khóa đã đề ra; tăng cường hoạt động của cơ quan nội chính và phòng, chống tham nhũng…

Trên lĩnh vực kinh tế, tỉnh đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, khuyến khích phát triển các loại hình thương mại truyền thống và hiện đại; tăng cường xúc tiến, quảng bá các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tăng cường công tác quản lý khoáng sản…

* Tỉnh Đác Nông phấn đấu đến năm 2020 có 18 xã và một huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi năm giảm ít nhất 2% hộ nghèo, tạo việc làm cho 95.000 lao động; thu nhập của gia đình nông thôn tăng 1,5 lần so với năm 2016, giảm tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp còn dưới 60%; hình thành 13 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các cây trồng, vật nuôi thế mạnh. Để thực hiện được các mục tiêu trên, tỉnh đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại và phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiệu quả; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội nông thôn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đác Nông hiện có 10 trong tổng số 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,57%. Tất cả các xã, phường của tỉnh đều đã có trạm y tế và bác sĩ, đạt tiêu chí về giáo dục và đào tạo theo chuẩn nông thôn mới, 99% số thôn, bản được sử dụng điện lưới quốc gia.

Theo Nhandan