Chủ nhật,  12/07/2020

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013

LSO-Ngày 19/5/2014, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho trên 140 người là lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, phòng tư pháp các huyện, thành phố; cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các đơn vị thực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn; cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trình bày, làm rõ tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, ý chí, nguyện vọng của nhân dân đã được thể hiện trong Hiến pháp như: Bản chất Nhà nước và nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước; vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường…Qua đó, giúp các đại biểu hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản của Hiến pháp. Tiếp đó, hội nghị đã quán triệt tinh thần các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn, kế hoạch triển khai Hiến pháp của Trung ương và của tỉnh.

Ngay sau hội nghị, các đại biểu có trách nhiệm là đầu mối, là báo cáo viên, tuyên truyền viên kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dụng của Hiến pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành, tạo động lực cho quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

MINH THẢO