Thứ hai, 18/02/2019

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Tỉnh đoàn: Chủ động, hiệu quả

LSO- Thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, Tỉnh đoàn đã chủ động rà soát, xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể, tiến hành các bước sáp nhập đúng quy trình, qua đó giúp tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu quả công việc.

Từ tháng 7 năm 2017, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn xây dựng Đề án số 06 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của đơn vị. Đồng thời Thường trực Tỉnh đoàn quán triệt chủ trương này đến toàn thể công chức, viên chức, làm tốt công tác tư tưởng và chế độ chính sách đối với các đối tượng thuộc diện tinh giản và các đơn vị thuộc diện sáp nhập.

Đến tháng 3/2018, Tỉnh đoàn sáp nhập Cung Thiếu nhi và Trung tâm Thanh thiếu niên thành Cung Thanh thiếu nhi. Việc sáp nhập giảm đầu mối từ hai đơn vị (với 3 phòng ban) xuống còn một đơn vị sự nghiệp trực thuộc (với 2 phòng ban). Theo đó, đội ngũ lãnh đạo tinh giản được 1 giám đốc, 1 trưởng phòng, 1 phó phòng.

Giáo viên lớp Tài năng đàn Organ hướng dẫn kĩ năng đàn cho học viên

Ông Đỗ Văn Sơn, Giám đốc Cung Thanh thiếu nhi cho biết: Việc sáp nhập hai đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đảm bảo hiệu quả trong quá trình làm việc. Sau khi sáp nhập góp phần giảm đầu mối, tạo điều kiện cho người lãnh đạo, quản lý bao quát các đối tượng. Hiện nay, Cung Thanh thiếu nhi đã hoàn thiện giấy tờ, thủ tục hành chính, các nhân viên đều nhất trí và thực hiện theo chủ trương, đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm công việc được giao.

Tháng 5/2018, Tỉnh đoàn tiếp tục sáp nhập Ban Công tác thanh niên và Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên thành Ban Phong trào và công tác hội. Việc sáp nhập hai ban thành một đáp ứng yêu cầu thực tiễn sắp xếp tinh gọn bộ máy của đơn vị, qua đó, giúp giảm đầu mối và lãnh đạo ban. Hiện nay, ban có 5 đồng chí trong đó có 1 trưởng ban, 2 phó ban. Việc sắp xếp lại bộ máy hoạt động ở Tỉnh đoàn đã góp phần giảm đầu mối, giảm cơ cấu lãnh đạo đơn vị, phòng ban. Trước khi sáp nhập Tỉnh đoàn có 2 đơn vị sự nghiệp, 6 ban trực thuộc. Sau khi sáp nhập, hiện nay, Tỉnh đoàn có 1 đơn vị sự nghiệp và 5 ban trực thuộc.

Cùng với sắp xếp bộ máy, Tỉnh đoàn chú trọng tinh giản biên chế, nâng cao trách nhiệm, làm việc hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, biên chế Tỉnh đoàn giảm từ 46 xuống còn 42 cán bộ. Sắp tới, 1 cán bộ chuyển đơn vị do hết tuổi công tác đoàn, đồng thời Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tinh giản 2 biên chế. Từ việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, lãnh đạo đặt ra yêu cầu các cán bộ, nhân viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu suất làm việc; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Quá trình sáp nhập, tinh giản biên chế được tiến hành chủ động, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong toàn thể đơn vị. Sau khi sắp xếp lại, các đơn vị, phòng ban đều duy trì, đảm bảo hoạt động tốt, các nhân viên đều nhất trí, ủng hộ chủ trương của đơn vị. Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để tránh tình trạng chồng chéo, qua đó phát huy hiệu quả công việc của từng người.

PHƯƠNG DUNG