Thứ sáu, 14/08/2020

Tỉnh ủy Lạng Sơn thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 9, khóa XI

LSO-Ngày 23/5/2014, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9, khóa XI.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9, khóa XI

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo những nội dung cơ bản của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9, khóa XI. Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Quy chế bầu cử trong Đảng; lấy phiếu tín nhiệm; về tổng kết  thí điểm  không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; chuẩn bị Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; việc tổ chức Đảng bộ ngoài nước; Việc chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin về tình hình biển Đông, sau sự việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta.. Đồng thời thông báo về chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và định hướng nội dung công tác tuyên truyền trên phạm vị toàn quốc và ở các địa phương. Kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp để  bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông theo đúng luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam trên cơ sở giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Đại biểu dự hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các đơn vị, sở ngành, đoàn thể các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc diễn biến tình hình, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để tuyên truyền định hướng tư tưởng kịp thời không để xẩy ra tình trạng kích động gây mất trật tự an ninh trên địa bàn. Quan tâm xử lý nhanh những vấn đề phát sinh và làm tốt quản lý  quản lý biên giới.

M.V.H