Thứ ba,  11/08/2020

Chính sách mới, quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. Theo đó, sẽ có năm phương pháp định giá đất, gồm: So sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất. Nghị định quy định rõ điều kiện áp dụng đối với từng phương pháp định giá đất và khung giá áp theo vùng kinh tế, loại đô thị. Khung giá đất quy định chi tiết đến bảy vùng kinh tế (vùng trung du và miền núi phía bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ, vùng duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long). Việc quy định khung giá đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại nông thôn của mỗi vùng kinh tế được xác định theo ba loại xã đồng bằng, trung du, miền núi. Còn khung giá đất ở đô thị được phân theo sáu loại. Việc quy định khung giá đất phi nông nghiệp tại đô thị được xác định theo vùng kinh tế và loại đô thị.

Về giá đất trong bảng giá đất quy định theo nguyên tắc đất thuộc loại đất nào thì áp dụng khung giá đất của loại đất đó theo quy định và phải phù hợp với khung giá đất…

Các quy định trên sẽ áp dụng từ ngày 1-7-2014.

Theo Nhandan