Thứ tư,  02/12/2020

Tuần làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13

 Bước sang tuần làm việc thứ 2, ngày 26/5, Quốc hội làm việc tại hội trường về công tác xây dựng pháp luật.

Buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) và nghe Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật này.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và thảo luận Thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2014 của Quốc hội. 

Theo chương trình, trong tuần này, Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng luật pháp.

Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra, báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý và thảo luận, đóng góp ý kiến cho các dự án, dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi); Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sàn xuất, kinh doanh; Luật công chứng (sửa đổi); Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật hải quan (sửa đổi); Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Sau đó Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2014 của Quốc hội.

Theo VOV.vn