Thứ sáu,  10/04/2020
UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 5:

Thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng

LSO- Ngày 30/5/2014, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 5. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp đã nghe Dự thảo báo cáo tóm tắt về Chương trình định hướng Chiến lược phát triển bền vững tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Dự thảo nêu rõ, phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Lạng Sơn trở thành tỉnh có nền kinh tế tăng trưởng bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ; tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân; có nền quốc phòng-an ninh vững mạnh…Các mục tiêu đó được cụ thể hóa trong bộ tiêu chí giám sát và đánh giá phát triển bền vững tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Theo đó, lĩnh vực kinh tế gồm 9 chỉ tiêu; lĩnh vực xã hội gồm 16 chỉ tiêu;  lĩnh vực tài nguyên và môi trường 7 chỉ tiêu. Dự thảo nêu 9 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát triển bền vững tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu kết luận các nội dung phiên họp

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của một số sở, ngành, đồng chí Nguyễn Văn Bình kết luận: việc phát triển bền vững tỉnh Lạng Sơn phải phù hợp với chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; yêu cầu Sở Kế hoạch & Đầu tư bám sát vào kế hoạch của tỉnh, của ngành để tổng hợp báo cáo, đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành khác rà soát kỹ các số liệu, đưa những điểm mới để hoàn thiện nội dung của chương trình.

Tiếp tục phiên họp, các đại biểu đã được nghe trình bày Dự thảo Báo cáo triển khai nâng cấp lên đô thị loại 4 đối với Thị trấn Đồng Đăng. Đối với nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các ngành liên quan, đặc biệt là với đơn vị tư vấn để thống nhất về các quy trình, tiêu chí để nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền để có thể triển khai nâng cấp thị trấn Đồng Đăng lên đô thị loại 4.

Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 27/4/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành với Sở Tư pháp trong việc lập báo cáo tổng kết Chỉ thị này. Đồng thời yêu cầu Sở Tư pháp cần bám sát Chỉ thị 35 cũng như Kết luận 05, ngày 14/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35 để có những đánh giá sát hơn, đầy đủ hơn. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế trong 10 năm thực hiện để có những biện pháp khắc phục kịp thời, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Phiên họp cũng đã thông qua một số Dự thảo báo cáo, tờ trình của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Sở Y tế. Đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu các Sở, ngành hoàn thiện và gửi đầy đủ báo cáo về cơ quan tổng hợp trước ngày 6/6/2014 để trình UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Tân An