Thứ sáu, 22/03/2019

Ảnh hưởng của đồng chí Lương Văn Tri đối với phong trào cách mạng trong nước và tỉnh Lạng Sơn

LSO- Đồng chí Lương Văn Tri, người dân tộc Tày, sinh ngày 17/8/1910 tại làng Bản Hẻo, tổng Mỹ Liệt, châu Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn (nay là thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Suốt chặng đường 13 năm liên tục hoạt động cách mạng (1928-1941), với sự nỗ lực phấn đấu quên mình, người thanh niên yêu nước, người chiến sĩ cộng sản kiên cường Lương Văn Tri – người con ưu tú của dân tộc, của quê hương Lạng Sơn đã có những cống hiến xuất sắc cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930-1945.

Trong thời gian từ năm 1930 đến năm 1938, với vai trò là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sinh hoạt tại Đảng bộ đặc biệt hoạt động trên đất Trung Quốc, đến trước khi được chỉ định tham gia Xứ ủy Bắc Kỳ, hoạt động của đồng chí Lương Văn Tri đã góp phần tổ chức thành công các khóa huấn luyện cách mạng cho đội ngũ cán bộ trong nước, trong đó có nhiều cán bộ của tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Lương Văn Tri đã có nhiều công lao góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí đã trực tiếp đi sâu, đi sát cơ sở để xây dựng, củng cố phong trào cách mạng ở địa bàn Văn Uyên từ năm 1930 đến năm 1934; địa bàn Bắc Sơn và địa bàn Tràng Định từ năm 1936 đến năm 1938, dẫn đến sự ra đời của các chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Chi bộ Đảng ở Thụy Hùng, Văn Uyên (giữa năm 1933).

Cán bộ văn hóa xã Trấn Ninh (thứ ba từ phải sang) hướng dẫn khách tham quan tại Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan Ảnh: PHÙNG KHIÊM

Từ năm 1938 đến năm 1941, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, được Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ giao nhiệm vụ quan trọng, phụ trách công tác quân sự của Xứ ủy, đồng chí Lương Văn Tri đã trực tiếp chỉ đạo, củng cố địa bàn an toàn khu của Trung ương và của Xứ ủy Bắc Kỳ tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, đồng chí cùng một số lãnh đạo Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ tổ chức mở các lớp huấn luyện quân sự cho đội ngũ cán bộ nòng cốt của Xứ ủy Bắc Kỳ. Trong số các học viên, có đồng chí sau này trở thành tướng lĩnh tài năng nổi tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam như Đại tướng Hoàng Văn Thái.

Với cương vị là Chỉ huy trưởng Đội du kích Bắc Sơn, Chỉ huy trưởng Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, Chính trị viên Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, đồng chí Lương Văn Tri đã có nhiều công lao trong việc xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai, phát triển Đội du kích Bắc Sơn trở thành Đội cứu quốc quân Bắc Sơn.

Hoạt động chỉ đạo, chỉ huy của đồng chí Lương Văn Tri, cùng với sự nỗ lực của Đội cứu quốc quân Bắc Sơn đã góp phần quan trọng mở rộng phong trào cách mạng từ Bắc Sơn tới địa bàn các châu, huyện trong tỉnh Lạng Sơn: Bình Gia, Bằng Mạc, Hữu Lũng, Thoát Lãng và Tràng Định.

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lương Văn Tri cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (1930-1945), mãi mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn.

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ Lạng Sơn đã ghi nhận tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của đồng chí. Tên tuổi của đồng chí Lương văn Tri sống mãi với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, với non sông đất nước Việt Nam.

Kỷ niệm 108 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri là dịp để các thế hệ ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng kiên cường, bất khuất của đồng chí. Qua đó, giúp các thế hệ hiểu sâu sắc hơn, tự hào và trân trọng những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã giành được, tạo động lực to lớn trong việc triển khai tuyên truyền việc học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Noi gương đồng chí Lương Văn Tri, toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nhất trí, tranh thủ thời cơ, vượt lên khó khăn, thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp.

GIA HUY (tổng hợp)