Thứ ba,  02/03/2021

Bám sát quan điểm, đường lối của Đảng, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng

LSO-Cách đây 89 năm, Báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra số đầu tiên, mở ra thời kỳ mới cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Từ đó đến nay, báo chí nước ta đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH và thúc đẩy công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí của tỉnh ta trong những năm qua đã hòa nhập cùng báo chí cả nước thực hiện sứ mệnh cao cả của “Người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể”, đưa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống

Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã có nhiều đổi mới, tăng lượng thông tin, tính thời sự và chuyên đề; mở rộng diện phủ sóng và lượng phát hành, từng bước nâng cao được chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của  độc giả và khán thính giả. Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lạng Sơn đã cùng đồng nghiệp ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện thời sự – chính trị – kinh tế – xã hội; cổ vũ Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu mạnh.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí đã có bước trưởng thành, luôn đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, thể hiện rõ phong cách, bản lĩnh của người làm báo, am hiểu về nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tuyệt đối trung thành với đường lối, mục tiêu cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; mạnh dạn đấu tranh với những cái lỗi thời, lạc hậu, tiêu cực; tích cực ủng hộ những điển hình tốt; cổ vũ nhân tố mới, tạo động lực cho các phong trào thi đua. Các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật đã bám sát định hướng, tư tưởng, phản ánh sinh động, kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội Nhà báo tỉnh từng bước đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo chuyên đề; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức nhiều hoạt động mang tính xã hội như: Tổ chức Hội báo xuân, thành lập và đưa vào hoạt động các CLB: Nhà báo nữ, Hội viên nhà báo cao tuổi; xuất bản định kỳ tập san “Người làm báo” Lạng Sơn…, đã tập hợp được một số lượng lớn những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp tham gia vào tổ chức Hội, tạo ra môi trường và điều kiện thuận lợi cho báo chí trong tỉnh phát triển, hoạt động đúng luật, đúng định hướng và có chất lượng, góp phần thúc đẩy hoạt động của hội ngày càng đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được là rất cơ bản, hoạt động của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh ta cũng còn những hạn chế, đó là: Nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí đã có đổi mới nhưng chưa được mạnh mẽ, tính hấp dẫn chưa cao. Chất lượng và hiệu quả tuyên truyền các nhân tố mới còn hạn chế, chưa ngang tầm với thực tiễn đổi mới. Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực còn dè dặt, đôi khi nể nang và ngại va chạm. Những tác phẩm báo chí có tính tìm tòi, phát hiện mang hơi thở của cuộc sống vẫn còn ít. Việc phối kết hợp của các cơ quan báo chí trong tỉnh với các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền, phản ánh các mặt hoạt động trong tỉnh chưa được thường xuyên. Chất lượng hoạt động của phần lớn các chi hội cơ sở còn hạn chế, sinh hoạt còn mang tính hình thức, ý thức xây dựng Hội của một bộ phận cá nhân hội viên còn mờ nhạt…

Gần 30 năm đổi mới, báo chí đã khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của mình góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra. Để báo chí thực hiện được trọng trách vẻ vang, hết sức nặng nề của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đáp ứng yêu cầu “Đổi mới báo chí vì sự nghiệp đổi mới của đất nước”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, đòi hỏi Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là: Quán triệt sâu sắc và thực hiện những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ lớn của công tác tư tưởng, công tác lý luận, công tác báo chí và hệ thống các giải pháp cụ thể đã đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác báo chí. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cho cán bộ, hội viên thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/T.Ư của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, gắn việc nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân với việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Thứ hai: Phát huy vai trò là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, cần tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đề cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm… Mỗi cán bộ, hội viên, nhà báo cần cụ thể hóa việc làm theo Bác vào hoạt động nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện khả năng nhạy bén của người làm báo, sáng tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm báo chí có chất lượng cả về tư tưởng và nghệ thuật, nội dung và cách thể hiện, tạo nên sức hấp dẫn và thuyết phục cao trong hoạt động báo chí; hướng tới xây dựng được đội ngũ những người làm báo yêu nghề, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức sâu rộng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có nghiệp vụ vững vàng và luôn gắn bó với thực tiễn đời sống, làm nòng cốt xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh vững mạnh, đoàn kết, có sức chiến đấu cao và đáp ứng với yêu cầu hội nhập.

Thứ ba: Phát huy vai trò, thế mạnh của từng loại hình báo chí, đổi mới nội dung thông tin, tuyên truyền; nâng cao chất lượng tư tưởng, tăng tính thuyết phục, tính hấp dẫn, lượng phát hành, phạm vi phủ sóng, làm tốt khả năng chi phối, định hướng thông tin và dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp; vươn lên hiện đại về cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ để nâng cao chất lượng, ngày càng thu hút, hấp dẫn được nhiều người đọc, người xem, người nghe… Tăng cường tổng kết thực tiễn, phản ánh sinh động và kịp thời những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Phê phán, lên án những thói hư, tật xấu, đấu tranh chống tiêu cực trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng con người mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể trong các cơ quan báo chí; đề cao trách nhiệm chính trị của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo và đảng viên; có cơ chế, chính sách khuyến khích thỏa đáng cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên để khai thác và phát huy tài năng, sáng tạo của họ.

Thứ tư: Phát huy hơn nữa vai trò của Hội Nhà báo tỉnh, tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi những người làm báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, xây dựng đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ; chăm lo, củng cố và đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ Nhà báo. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo hiện đại cho đội ngũ cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên. Nâng cao chất lượng giải báo chí của tỉnh để có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao; làm tốt việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên; đề xuất và thực hiện các hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí.

Tác nghiệp – Ảnh: THANH LUYỆN

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, xin trân trọng gửi tới đội ngũ những người làm báo và các văn nghệ sĩ mạnh khỏe, hạnh phúc! Chúc các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương thường trú tại tỉnh không ngừng lớn mạnh, tiếp tục khẳng định được vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng.

N.V.T