Thứ bảy,  27/02/2021

Giữ vững an ninh chính trị vùng Tây Bắc

Sáng 21-6, tại Bắc Cạn, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức hội nghị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.

Ðề ra các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các đại biểu đề nghị các tỉnh cần chăm lo hơn nữa đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào người Mông. Kiên trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân không đi theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh, gây mất trật tự an ninh. Tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Tăng cường củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, bố trí hợp lý cán bộ người dân tộc thiểu số, trong đó có cán bộ người Mông, trong các cấp chính quyền. Ðẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, vai trò của người Mông có uy tín trong thôn, bản. Chủ động nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, không để các tình huống bị động, bất ngờ xảy ra.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, tình hình an ninh vùng Tây Bắc, nhất là bốn tỉnh nêu trên được giữ vững, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần to lớn cho phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương.

Phó Thủ tướng khẳng định, Ðảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đến đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là địa bàn còn nhiều khó khăn như các tỉnh vùng Tây Bắc. Ðến nay, nhiều chính sách an sinh xã hội đã được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, phát triển kinh tế – xã hội tại các thôn, bản đang có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bào các dân tộc tin tưởng vào đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, góp sức xây dựng quê hương thôn, bản ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống, văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân về những luận điệu sai trái của các đối tượng cực đoan, vi phạm pháp luật, kích động chống phá đường lối, chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Nhandan.vn