Thứ hai,  28/09/2020
Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Kiểm sát nhân dân

Triển khai thi hành Luật Đất đai 2013

LSO-Ngày 24/6/2014, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thi hành Luật Đất đai 2013.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các phòng chuyên môn trực thuộc và Viện Kiểm sát nhân dân 11 huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Luật Đất đai có 14 chương, 212 điều, tăng 7 chương 66 điều so với Luật Đất đai 2003 đã thể chế hóa đúng và đầy đủ những quan điểm, định hướng trong Nghị quyết số 19/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Đất đai 2013 và những văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, nhấn mạnh những nội dung mới của Luật Đất đai 2013 liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính. Một số quy định của Luật Đất đai và hướng dẫn của Chính phủ liên quan đến Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai.

Tiếp đó, đại biểu tại các điểm cầu đã trao đổi, thảo luận, đưa ra những giải pháp nhằm triển khai thi hành đúng tinh thần Luật Đất đai 2013.

MINH THẢO