Thứ bảy,  19/09/2020

MTTQ các cấp phát huy vai trò trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

LSO-Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một chủ trương đúng đắn, tác động tích cực tới nhiều mặt của đời sống xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tham gia có hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa phương.
Nhân dân xã Y Tịch, huyện Chi Lăng bê tông hóa giao thông nông thôn

Theo đó, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức mặt trận cấp huyện, thành phố và cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở; triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân… Việc tuyên truyền được gắn chặt với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… Kết quả, trong năm 2013, MTTQ các cấp đã tuyên truyền được gần 4.000 cuộc về thực hiện QCDC ở cơ sở, thu hút khoảng 350.000 lượt người tham dự; tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã tổ chức tuyên truyền được trên 1.210 cuộc với hơn 61.000 lượt người tham dự. Qua tuyên truyền, đã góp phần nâng cao tính chủ động của người dân trong xây dựng cũng như tham gia thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã gắn tuyên truyền thực hiện QCDC với vận động nhân dân tham gia xây dựng, hoàn thiện hương ước, quy ước ở khu dân cư. Hiện toàn tỉnh đã có 2.293/2.324 thôn, bản, khối phố có hương ước, quy ước được phê duyệt, đạt tỷ lệ 98,7%. Qua đó, góp phần phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần theo đó được nâng cao. Hiện tỷ lệ gia đình văn hóa toàn tỉnh đạt 62%, tăng 3,3%; khu dân cư văn hóa đạt 36,5%, tăng 13,1% so với năm 2012. Năm 2014, toàn tỉnh có 73,3% hộ gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá”; có 66,1% khu dân cư đăng ký danh hiệu “Khu dân cư văn hoá”.

Mặt khác, việc thực hiện QCDC ở cơ sở của MTTQ các cấp cũng được thể hiện thông qua hoạt ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đến nay, MTTQ các cấp đã củng cố, kiện toàn được 226 ban thanh tra nhân dân và 150 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đầu năm 2014 đến nay, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng tại cơ sở đã tổ chức giám sát được 502 cuộc. Qua đó, đã phát hiện và kiến nghị với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết 28 vụ việc. Ngoài ra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ sở cũng được duy trì thường xuyên. Tính riêng đầu năm 2014 đến nay, Uỷ ban MTTQ các cấp nhận được 45 đơn khiếu nại, tố cáo của nhân dân; trong đó, đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 15 đơn, lưu hồ sơ 30 đơn (vì đã được cơ quan chức năng xem xét giải quyết).

Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: việc thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua đã góp phần đẩy mạnh xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt qua đó, đã góp phần tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Kinh nghiệm rút ra là việc thực hiện QCDC ở cơ sở phải tiến hành các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ và linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL – UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phối hợp với ngành tư pháp xem xét sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước cụ thể, sát thực và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tiếp tục củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức và thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho ban thanh tra nhân dân, gan giám sát đầu tư của cộng đồng, ban công tác mặt trận, đảm bảo đủ trình độ, năng lực để giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

HOÀNG HUẤN