Chủ nhật,  27/09/2020

Chính sách mới, quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18-5-2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, tổng dư nợ các nguồn vốn huy động cho đầu tư các dự án, công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư từ ngân sách thành phố không vượt quá 150% (quy định cũ 100%) tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách thành phố theo dự toán HĐND thành phố quyết định hằng năm. Nghị định cũng bổ sung quy định các khoản vay để đầu tư vào dự án có khả năng hoàn vốn, các khoản vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công,…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 8-8-2014.

Theo Nhandan.vn