Thứ sáu, 22/03/2019

Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

LSO-Chiều nay (11/9), Đoàn Kiểm tra số 721 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.


Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu
kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Dự buổi làm việc có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo kết luận về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thảo luận, đánh giá những mặt được, chưa được, xác định nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Kết luận 64 của Trung ương, qua đó đã nâng cao được nhận thức và sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách bài bản, cụ thể, xác định rõ lộ trình để thực hiện gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện, đồng thời chủ động trong kiểm tra, giám sát và bước đầu đã đạt được những kết quả rất quan trọng, nhất là chỉ đạo quyết liệt trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện tốt đề án về tinh giản biên chế, đạt mục tiêu đề ra.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, đồng thời có giải pháp phù hợp, khuyến khích đảm bảo lợi ích cho người lao động khi thực hiện việc sắp xếp; chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cơ quan, đơn vị, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Cùng đó, chú trọng tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện thí điểm, biểu dương những nơi làm tốt để nhân rộng; chủ động, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện nghị quyết với tinh thần chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giải phóng nguồn lực, phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh thần biên chế và cải cách tiền lương, sắp xếp tinh gọn các đơn vị trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những việc đã rõ cần tích cực thực hiện ngay, những việc mới chưa có quy định cần mạnh dạn chỉ đạo thực hiện, từ đó rút kinh nghiệm, nhất là thực hiện việc thi tuyển cạnh tranh công khai minh bạch cán bộ, công chức, đề bạt cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo được yêu cầu tiêu chuẩn; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị, tăng cường phân công, phân quyền hợp lý, đẩy mạnh việc tự chủ hoàn toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cảm ơn và tiếp thu những góp ý của Đoàn kiểm tra. Đồng chí khẳng định: Thời gian tới, Lạng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng về nghị quyết 18, 19, kết luận 64 của Trung ương; tăng cường chỉ đạo, nắm tình hình cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời tập trung khắc phục bằng được những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã nêu.

  PHÙNG KHIÊM