Thứ bảy,  24/08/2019

Ngành kiểm tra Đảng tỉnh: Tự hào 70 năm xây dựng và phát triển

Đồng chí Lý Văn Thăng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (đứng giữa) trao Kỷ niệm chương của UBKT Trung ương cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành Kiểm tra Đảng Lạng Sơn. Ảnh: GIA HUY

Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, cùng với ngành kiểm tra Đảng trong cả nước, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Lạng Sơn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 trở lại đây, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; quy chế phối hợp, quy chế làm việc, quy định… Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 3/8/2017 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo… thể hiện quyết tâm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên tinh thần đó, ủy ban kiểm tra các cấp tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy kiểm tra, giám sát đối với 2.011 tổ chức đảng và 2.332 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh và giúp tổ chức đảng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Kế thừa và phát huy kết quả kiểm tra, giám sát trong Đảng của các nhiệm kỳ trước, ủy ban kiểm tra các cấp bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Cụ thể: ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát 2.365 tổ chức đảng và 695 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức đảng và 60 đảng viên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 6 trường hợp. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa và xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn (giữa) trao Kỷ niệm chương của UBKT Trung ương cho các đồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy Bắc Sơn Ảnh: PHÙNG KHIÊM

Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được các tổ chức có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo nguyên tắc, đúng phương châm, quy trình, thủ tục quy định, có tác dụng răn đe, giáo dục. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 4 tổ chức đảng và 485 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 46 trường hợp; 73 đảng viên bị xử lý pháp luật; xử lý hành chính 22 đảng viên; đảng viên đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên 173 trường hợp.

Nét nổi bật nữa trong công tác kiểm tra, giám sát nửa đầu nhiệm kỳ là cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp; tích cực, chủ động trong công tác tham mưu và triển khai nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ cấp ủy viên các cấp được kiểm tra, giám sát chiếm 54,62% (giữa nhiệm kỳ 2010-2015 là 32,42%); kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên các cấp chiếm 70,37% tổng số đảng viên được kiểm tra (giữa nhiệm kỳ 2010 -2015 là 37,34%). Đến nay, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp khi có sự thay đổi nhân sự. Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện sáp nhập từ 5 đơn vị cấp phòng giảm xuống còn 3 đơn vị cấp phòng trực thuộc theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xác định tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và phổ biến những văn bản mới ban hành về công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính, ngân hàng, công tác tổ chức cán bộ…; những nơi có dấu hiệu ban hành các văn bản trái với nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, thông báo sau kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức chính trị- xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan có liên trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn, hoàn thiện bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có lối sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức trong sáng. Tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thông báo Kết luận số 38-TB/TW, ngày 3/8/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020.

Với thành tích 70 năm xây dựng và phát triển, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và uỷ ban kiểm tra các cấp nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

L.V.T