Chủ nhật,  09/08/2020

UBND tỉnh Lạng Sơn họp phiên thường kỳ tháng 10 (kỳ II)

LSO-Hôm nay (30/10), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10, kỳ II/2018.


Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại phiên họp

Phiên họp kỳ này chủ yếu bàn, thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm và dự kiến kế hoạch của năm 2019.

Trong 10 tháng qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định. Cụ thể, thời điểm này bà con đang thu hoạch lúa mùa sớm, đồng thời tập trung chăm sóc các loại cây trồng vụ mùa, chăm sóc vật nuôi. Diện tích rừng trồng mới đạt hơn 10.600 ha, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm; sản xuất công nghiệp phát triển ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% so với cùng kỳ.

Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 349 doanh nghiệp, đạt 63,4% kế hoạch với tổng số vốn đăng ký là 2.450 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng ước đạt 3.850 triệu USD. Tổng thu ngân sách được 4.110 tỷ đồng, đạt 65,3% dự toán tỉnh giao, bằng 78,3% so với cùng kỳ.

Các chính sách chăm lo cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ; công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo…

Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018 cũng nêu rõ: Năm 2018, trong tổng số 18 chỉ tiêu chủ yếu, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (5 chỉ tiêu vượt, 12 chỉ tiêu đạt); có 1 chỉ tiêu không đạt đó là tổng thu ngân sách trên địa bàn, ước chỉ đạt 82,8% dự toán, giảm 27,7% so với cùng kỳ .

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những hạn chế, yếu kém, dự báo tình hình quốc tế và trong nước có thể tác động đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, UBND tỉnh xác định chủ đề năm 2019, đó là tiếp tục “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Cùng đó, UBND tỉnh cũng đề ra 18 chỉ tiêu cụ thể với 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Phát biểu kết luận về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: 10 tháng năm 2018, trên các lĩnh vực đã có những dấu ấn tăng trưởng tích cực. Đạt được kết quả đó là do lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ động làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, qua đó kịp thời đề xuất giải pháp thực hiện trên nhiều lĩnh vực.

Cùng đó là sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của UBND tỉnh. Những tháng cuối của năm 2018, các ngành, các huyện và thành phố cần tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, xem xét những chỉ tiêu chưa hoàn thành, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện.

Đối với dự kiến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mức tăng trưởng năm 2019 đề ra cao hơn nhiều năm 2018, đòi hỏi phải có sự quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, các ngành tiếp tục tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh; tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; phân cấp quản lý, phát huy tính chủ động trong quản lý của các sở, ngành, các huyện và thành phố…

Đối với nội dung Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2018, chi ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Cần tiếp tục rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý thu, tạo nguồn thu mới. Các sở, ngành, các huyện và thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch thu, chi một cách cụ thể. Đặc biệt, năm 2019 cần phân bổ chỉ tiêu thu ngân sách một cách hợp lý.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, ngay từ đầu năm 2019, các ngành, các cấp cần xem xét, cơ cấu lại nguồn thu, tiếp tục thực hiện các giải pháp thu…

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác đối ngoại năm 2018; chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019; Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2019; một số dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số nội dung khác.

TRÍ DŨNG