Thứ năm,  17/10/2019
UBND tỉnh Lạng Sơn họp thường kỳ tháng 11:

Thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng

LSO-Hôm nay (9/11), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận
các nội dung tại phiên họp

Phiên họp nghe Sở Tài chính trình dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết về mức chi thù lao gồm 4 nội dung cụ thể, kinh phí hàng năm khoảng 100 triệu đồng. Về tờ trình liên quan đến mức chi các cuộc điều tra thống kê, đối tượng áp dụng là các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan đến cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo, kinh phí thực hiện khoảng 1,5 tỷ đồng/năm. Đối với các nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với nội dung dự thảo, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính chỉnh sửa tờ trình về thể thức văn bản, căn cứ pháp lý để hoàn thiện.

Phiên họp cũng nghe và thảo luận nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đây là một vấn đề lớn, liên quan đến quy hoạch phát triển của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu cần có báo cáo đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện những kết quả trong thực hiện Nghị quyết 85/2012 của HĐND tỉnh. Trên cơ sở đánh giá thực trạng như vậy mới thấy được sự cần thiết phải điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, xác định các nội dung phải điều chỉnh, nguồn lực thực hiện, số liệu đánh giá phải căn cứ thực tiễn, phù hợp…

Từ đó, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng hơn, xây dựng lại chương trình phát triển nhà tỉnh Lạng Sơn để trình kỳ họp HĐND tỉnh vào tháng 7/2019.

Một nội dung quan trọng khác được tập trung thảo luận tại phiên họp, đó là dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhập thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn năm 2018.

Theo dự thảo, trên địa bàn tỉnh hiện có 2.313 thôn, khối phố, trong đó 721 thôn có quy mô dưới 50 hộ; 22 khối phố có quy mô dưới 100 hộ. Sau khi thực hiện sáp nhập, toàn tỉnh sẽ giảm 288 thôn, khối phố.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá quy trình, tiến hành các bước thực hiện của Sở Nội vụ chặt chẽ, lấy ý kiến của nhân dân, đảm bảo dân chủ, tạo sự đồng thuận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, yêu cầu của việc sáp nhập. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến phát biểu liên quan, từ đó chỉnh sửa, làm rõ một số nội dung trong dự thảo, hoàn thiện trình HĐND tỉnh kỳ họp tới.

Phiên họp cũng nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác gồm: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 03, ngày 23/2/2017 ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động khuyến công địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời.

TÂN AN