Thứ tư, 20/03/2019

Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên các loại hình thông tin: báo chí, xuất bản, thông tin công cộng trên in-tơ-nét, thông tin cơ sở.

Theo đó, đến năm 2025, tất cả người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; 70% được nghe, xem các kênh phát thanh, truyền hình của quốc gia và địa phương,… Ðồng thời, nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý thông tin; xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội. Sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng đầu tư chồng chéo, dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích,…

Theo Nhandan