Thứ tư, 19/06/2019
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Báo Lạng Sơn

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

LSO-Chiều 7/12/2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và Báo Lạng Sơn tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền.


Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội Báo Lạng Sơn đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình phối hợp

Dự lễ ký có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông.

Tại buổi lễ, lãnh đạo, cán bộ 2 đơn vị đã trao đổi, thảo luận thống nhất về nội dung tuyên truyền; đầu mối liên hệ, trao đổi thông tin, nhiệm vụ từng đơn vị, công tác thi đua – khen thưởng.

Về nội dung, 2 đơn vị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam.

Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, công tác giám sát và phản biện xã hội; những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động của MTTQ các cấp; phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, gắn với chương trình an sinh xã hội…


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Báo Lạng Sơn ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

Ủy ban MTTQ tỉnh kịp thời cung cấp thông tin liên quan tới các sự kiện và hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư để Báo Lạng Sơn thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

Cùng đó động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đón đọc Báo Lạng Sơn.

Báo Lạng Sơn căn cứ vào từng thời điểm cụ thể mở chuyên trang, chuyên mục và phản ánh kịp thời những sự kiện quan trọng của MTTQ.

HOÀNG HUẤN