Thứ năm,  25/02/2021

Nghị quyết 01, 02 ban hành và thực hiện ngay từ ngày đầu năm 2019

Chính phủ xin tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như các ý kiến tại Hội nghị để thoàn thiện các báo cáo và đặc biệt là hoàn thiện 2 dự thảo Nghị quyết 01, 02 để ban hành và thực hiện ngay từ ngày 1/1/2019.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương.
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương năm 2018, Chính phủ đã nghe và thảo luận về: Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 (Nghị quyết 01); Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Nghị quyết 01).

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2019 là năm thứ tư – năm chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng.

Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị, cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đã đề ra.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên 4 nhiệm vụ lớn cần tập trung tập trung ưu tiên thực hiện trong năm 2019, trong đó có nhiều nội dung, vấn đề chỉ đạo cụ thể liên quan đến những nội dung lớn được đề cập trong dự thảo Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 của Chính phủ.

Đáp từ phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ: “Chính phủ tiếp xin tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như các ý kiến tại Hội nghị để thoàn thiện các báo cáo, đặc biệt là hoàn thiện 2 dự thảo Nghị quyết 01, 02 để ban hành và thực hiện ngay từ ngày 1/1/2019.

Theo đó, năm 2019 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, khơi thông và tạo thêm các động lực tăng trưởng, góp phần quan trọng thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020 và chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ mong muốn thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời, Chính phủ cũng mong nhận được sự phối hợp, sự giám sát hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Theo baochinhphu