Thứ tư,  13/11/2019

Thực hiện Chỉ thị 05: Nhìn lại việc thực hiện chuyên đề năm 2018

(LSO) – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, căn cứ Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU về hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018.

Với mục đích xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các nội dung chuyên đề 2018 theo hướng dẫn. Trong đó tập trung tổ chức học tập quán triệt, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xác định nội dung đột phá…

Ngay từ đầu năm, 100% chi, đảng bộ đã hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018, trong đó nêu rõ mục tiêu phấn đấu cụ thể của bản thân; nhiệm vụ trọng tâm của cá nhân được tập thể phân công; xác định những công việc cụ thể, có giải pháp và lộ trình thực hiện…Đồng thời mỗi đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đây xuất hiện những mô hình hay, cách làm tốt, lấy đó làm kinh nghiệm để các đơn vị khác học tập làm theo.

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng trong đợt sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng bộ huyện Văn Quan

Điển hình như huyện Văn Lãng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung đột phá năm 2018, trong đó tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát để đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kết quả 100% chi, đảng bộ trực thuộc đã đưa nội dung này thành nhiệm vụ trọng tâm và tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc…Để việc học tập và làm theo gương Bác tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và xã hội, các cá nhân, tập thể đã đăng ký học theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động được 34 hội viên hiến hơn 9.000 m2 đất làm đường; Đảng ủy Công an huyện huy động cán bộ, chiến sỹ ủng hộ được hơn 200 triệu đồng để mở đường giao thông; nhân dân thôn Nà Han đóng góp được 168 triệu đồng làm đường giao thông; ông Nông Văn Nguyệt xã Nam La hiến hơn 3.000 m2 đất để làm đường…

Để việc thực hiện chuyên đề 2018 đi vào nền nếp, các đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu Thành ủy Lạng Sơn. Bà Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Thành ủy đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05, việc quán triệt, triển khai học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa XII) đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn; kiểm tra việc thực hiện Quy định số 216-QĐi/TU, ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí cấp ủy viên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh. Việc thực hiện công tác này đã giúp các cá nhân, tập thể tiếp thu những ý kiến của cấp trên để từ đó phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong thực hiện chuyên đề 2018, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Sau một năm thực hiện nghiêm túc chuyên đề 2018 đã giúp các đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn những nội dung, hình thức học tập phù hợp với thực tiễn. Qua đây xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể gương mẫu đi đầu trong thực thi công việc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thực hiện Chỉ thị 05, nhất là đối với việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Từ đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động cho toàn xã hội, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

PHƯƠNG DUNG – THANH MAI