Thứ hai,  06/04/2020

Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

LSO-Chiều nay (10/1), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy cùng cấp, chủ động tham mưu đề xuất, tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch của ngành.

Trong đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham mưu kịp thời việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực tuyên giáo; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng…

Đồng thời tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp thực hiện, góp phần bảo đảm ổn định chính trị; chủ động đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh…


Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII); hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, triển khai quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019; tham mưu, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực; hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, đất nước…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong năm 2018; đồng thời yêu cầu các cấp uỷ đảng, ban tuyên giáo các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Đồng chí đề nghị: Trong năm 2019, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các ngành trong khối tuyên giáo, ban tuyên giáo các cấp bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo; tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Cùng đó tiếp tục hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với chuyên đề năm 2019; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm, lựa chọn bố trí cán bộ làm công tác tuyên giáo theo biên chế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng trong chương trình đào tạo trên địa bàn tỉnh…

THANH MAI