Thứ ba,  20/08/2019

Ngành nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2019

LSO-Sáng 15/1/2019, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành nội vụ năm 2019 do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Năm 2018, ngành Nội vụ đã tham mưu và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành như: cải cách hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương; chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo; thi đua, khen thưởng; văn thư và lưu trữ nhà nước; công tác thanh niên… Cùng với đó, các địa phương tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng nhiệm vụ tương đồng với cơ quan của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thành phần, đối tượng theo quy định. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức…

Trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, phát triển”, ngành nội vụ xác định phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ” và đề ra 15 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019, cùng với đó là 6 giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu có 6 ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm, tập trung vào một số vấn đề như: tổ chức bộ máy, cải cách hành chính… Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngành nội vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị: Ngành nội vụ trong năm 2019 cần tập trung, quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ; hoàn thành 100% các văn bản, đề án được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng thời tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ…

VĂN PHÚC