Thứ năm, 23/05/2019

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2018

LSO-Sáng 18/01/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2018, cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, hoàn thành 13 đoàn kiểm tra, giám sát; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng.

Cấp ủy các cấp kiểm tra được 553 tổ chức đảng, giảm 43 tổ chức so với năm 2017; kiểm tra 833 đảng viên; giám sát 349 tổ chức đảng, tăng 12 tổ chức so với năm 2017, cấp ủy giám sát được nhiều là Văn Quan, Cao Lộc, Đảng ủy Khối. Cấp ủy các cấp và chi bộ giám sát 529 đảng viên, tăng 74 đảng viên so với năm 2017, cấp ủy giám sát được nhiều là Văn Lãng, Lộc Bình, Chi Lăng, Cao Lộc. Trong năm 2018, cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng (2 chi bộ) bằng hình thức khiển trách, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 186 đảng viên, tăng 18 đảng viên so với năm 2017.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được 41 tổ chức đảng, 79 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được 310 tổ chức, giám sát chuyên đề 245 tổ chức, 282 đảng viên…cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở cấp huyện tăng so với năm trước.

Về nhiệm vụ năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực phức tạp, phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của toàn Đảng bộ; đồng chí chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như một số cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác kiểm tra nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm so với yêu cầu đề ra vẫn còn ít, chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra chưa thật sự đáp ứng yêu cầu…

Về nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền,  triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; cần bám sát chương trình kiểm tra cấp trên và thực tiễn của địa bàn, đơn vị để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp, đảm bảo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, dư luận xã hội, cán bộ, đảng viên quan tâm; UBKT Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn đối với cấp ủy, UBKT cấp dưới để chấn chỉnh những sai sót và hướng dẫn nghiệp vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên ngành kiểm tra cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu tự soi vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra, để tự răn mình để không bị sa ngã trước những cám dỗ vật chất, tinh thần./.

PHÙNG KHIÊM