Thứ ba,  04/08/2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền miệng năm 2019

LSO-Sáng 22/1/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, cùng sự nỗ lực của đội ngũ báo cáo viên (BCV), công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy kiện toàn, củng cố đội ngũ BCV; tham mưu tổ chức các hội nghị BCV định kỳ về thông tin, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh; cung cấp thông tin chính thống, định hướng những vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong năm 2018, đội ngũ BCV các cấp tổ chức được 12.481 buổi tuyên truyền thời sự, chính sách và truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho trên 862.900 lượt người nghe.

Tuy nhiên, hạn chế của công tác tuyên truyền miệng năm 2018, đó là phương thức, cách thức hoạt động của đội ngũ BCV có lúc, có nơi còn chậm được đổi mới, tuyên truyền còn mang tính một chiều, thiếu sự đối thoại; công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho BCV chưa được thực hiện thường xuyên…

Phát biểu định hướng nhiệm vụ tuyên truyền miệng năm 2019, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: ban tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; tham mưu kiện toàn BCV bảo đảm về số lượng và chất lượng; duy trì tổ chức các kỳ hội nghị BCV, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV theo hướng tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội để giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo được tốt hơn; các cơ quan báo chí đẩy mạnh phối hợp trong việc xử lý thông tin, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phản bác các thông tin xấu trên mạng xã hội…

PHÙNG KHIÊM