Thứ tư,  21/08/2019

Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát tại huyện Văn Quan

LSO-Ngày 2/4/2019, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2020 tại huyện Văn Quan và 2 xã Tri Lễ, Tú Xuyên. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Văn Quan.


Đoàn giám sát đi thực tế 1 hộ nghèo tại xã Tri Lễ, huyện Văn Quan

Trong giai đoạn 2012 – 2018, nguồn vốn thực hiện chương trình 135 trên địa bàn huyện là 145.547 triệu đồng; vốn chương trình 30a năm 2018 là 4.281 triệu đồng. UBND huyện đã thực hiện phân bổ vốn đầu tư đúng định mức, kịp thời, tập trung thanh toán nợ xây dựng cơ bản, công trình chuyển tiếp  và bố trí cho đầu tư phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; bố trí hài hòa giữa các lĩnh vực ưu tiên đầu tư, kết hợp vốn đầu tư cơ sở hạ tầng các xã. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm bình quân hằng năm trên 3%. Đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 25,65%, trong đó riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25,59%.

Tại cuộc giám sát, lãnh đạo UBND huyện Văn Quan kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ quan tâm xem xét các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, tránh chồng chéo; đổi mới cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tích hợp thành 1 gói hỗ trợ chung, giao cho 1 đơn vị tổ chức thực hiện; hạn chế và dần chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp theo từng lĩnh vực đơn lẻ sang hỗ trợ có điều kiện.


Đoàn giám sát đi thăm, kiểm tra bếp ăn của 1 hộ nghèo
tại xã Tri Lễ, huyện Văn Quan

Trong chương trình, Đoàn giám sát đã đến thực tế tại 2 hộ gia đình nghèo của xã Tri Lễ và làm việc với cấp ủy chính quyền 2 xã Tri Lễ, Tú Xuyên để nắm bắt việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn.


Đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội
phát biểu kết luận cuộc giám sát tại huyện Văn Quan

Phát biểu kết luận cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Lâm Thành đã chỉ ra một số hạn chế của huyện như: tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện còn cao; các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo dạy nghề, xuất khẩu lao động chưa thực sự rõ nét; cách thức tiếp cận đối tượng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế chưa hiệu quả do quy định của chính sách; công tác tuyên truyền chính sách chưa thực sự hiệu quả…

Đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội gắn với giảm nghèo; xác định và phát triển các cây trồng chủ lực; quan tâm chỉ đạo trồng và bảo vệ rừng, trong đó tập trung trồng cây gỗ lớn. Đồng thời quan tâm đổi mới công tác đào tạo, nhất là đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở. Về các kiến nghị chính sách của huyện, đoàn ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội trong thời gian tới.

THANH HUYỀN